Kezdőlap

Következő programok

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény

Korzó Kaland

×

Megjegyzés

Nincs kiválasztva kategória, vagy a kategória nem tartalmaz elemeket

MMK logo 2019

 

Marcali Város Önkormányzata
a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény és „a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a

Marcali Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A Mt. szerinti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű Mt. szerinti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig terjedő időtartama szól.
A határozott idejű megbízás kelte: 2021. október 1.

A munkavégzés helye:
Marcali Művelődési Központ
Cím: 8700 Marcali, Múzeum köz 2.

A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Központ egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.

Beosztásához tartozó feladat:
A művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, a település nagyrendezvényeinek és a művelődési központ programjainak tervezése, szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település civil szervezeteivel, az önszerveződő csoportokkal.

Munkabér, vezetői megbízás:
A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke: Mt szerinti megállapodás alapján,

Pályázati feltételek:
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. és 4. §-a szerint:
• felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a megbízást követően;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
• a település hagyományainak, közösségeinek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
• részletes szakmai önéletrajz;
• végzettséget igazoló okiratok másolata;
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi;
• az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;
• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
• nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően, előreláthatólag 2021. október 1. napi hatállyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.
A pályázatot postai úton Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere címére (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a pályázati azonosító számot: 10810-1/2021. valamint a beosztás megnevezését: „Művelődési Központ igazgató”

A pályázat elbírálásának módja, rendje, elbírálásának határideje
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a vezetői megbízás létesítéséről (munkaviszony létesítéséről) a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen dönt.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• Marcali város honlapja: www.marcali.hu
• Marcali Művelődési Központ honlapja: muvhaz-marcali.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval munka-viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg munkaszerződés köthető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a munkavállaló a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2. melléklet szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A munkaviszony határozatlan időre szól, az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.

Tájékoztatás adatkezelésről:
A személyes adatok kezelője: Marcali Város Önkormányzata.
Az adatkezelés célja: a tisztességre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 20169/679. számú rendelet 6. cikk (1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.
A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, valamint a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyzőtől kérhetik az alábbi elérhetőségeken:
Telefonszám: +3685/501-001, e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Széchenyi 2020

szechenyi 2020 logo allo color RGB

Nemzeti Kulturális Alap

nka logo

Keressen minket Facebookon is!

Digitális Jólét Program Pont

Nyitvatartás

Kulturális Korzó

A 484/2020 (XI. 10.) kormányrendelet alapján a rendeletben meghatározott kivétellel tilos a közművelődési intézmények látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. A rendelet értelmében a Kulturális Korzó 2020. november 11-től 30 napon át zárva tart.

Információ: 06 85 510 448

Elérhetőségek:

Marcali Művelődési és Szabadidő Központ
8700 Marcali, Múzeum köz 2.
Tel: 06 85 510 448
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.